zakelijkvereniging-stichting ≫ checklist-vereniging-stichting

Checklist Vereniging & Stichting

Vrijwel dagelijks worden verenigingen en stichtingen opgericht. Op het gebied van cultuur, sport, gezondheid, goede doelen, te veel om op te noemen. Met dergelijke verenigingen of stichtingen willen mensen mogelijkheden benutten om hun doel te bereiken. Waar moet u beginnen voordat u tot oprichting overgaat? Onderstaande checklist helpt u op weg.
 1. Maak eerst een plan. Zorg dat alles op papier staat en wordt het daar samen met uw mede-initiatiefnemers over eens. Met de gegevens uit uw plan wordt het stukken eenvoudiger om de formaliteiten rond oprichting te vervullen. Waar moet u op letten?
  • Het doel van de stichting of vereniging. Omschrijf dit zo helder mogelijk, zodat het voor niet meer dan één uitleg vatbaar is.
  • Personalia van de oprichter(s).
  • Bestuur. Welke samenstelling gaat het bestuur hebben, welke personen in welke functie?
  • Raad van toezicht of raad van advies? Geen van beiden is voorgeschreven. Als u er de meerwaarde van inziet, geef dan aan welke taak de raad zou moeten krijgen.
  • Begroting. Maak een financieel plan. Voor welke taken heeft u hoeveel geld nodig? En waar haalt u het geld vandaan?
  • Subsidie. Ga na of u mogelijk in aanmerking komt voor subsidie. Van gemeente, provincie of rijk? Van een fonds dat is ingesteld om initiatieven als de uwe te ondersteunen. Of …
 2. Rechtsbevoegdheid. Een stichting en een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kunnen uitsluitend bij notariële akte worden opgericht en hebben daarmee ook statuten. Kiest u voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, dan is de gang naar de notaris niet nodig. Maar ...., deze route is niet aan te bevelen omdat u in die situatie als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor handelingen die - ook door anderen - namens de vereniging worden verricht.

 3. Voorbereiding op statuten. Zorg dat u alle gegevens die verplicht moeten worden opgenomen in de statuten van een stichting of vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid) van tevoren op papier hebt gezet. Dat betreft onder meer:

  • Doel
  • Plaats van vestiging
  • Wijze van benoeming en ontslag van bestuursleden
  • Bestemming van het batig saldo bij liquidatie
  • (bij een vereniging) Verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
  • (bij een vereniging) Procedure voor bijeenroepen van de algemene vergadering
 4. Notariële akte. Bel ons voor een afspraak. Wij nemen de bijzonderheden met u door en stellen de oprichtingsakte op.
 5. Na het passeren zorgen wij er voor dat deze zo snel mogelijk wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 6. Bankrekening. Bij de opening van een bankrekening hebt u een legitimatie en KvK uittreksel (uit het handelsregister) nodig.
 7. Internetsite. Op http://www.sidn.nl/ kunt u bekijken of de door u gewenste domeinnaam nog vrij is. Deze kunt u vervolgens door een daartoe bevoegde organisatie laten registreren; die vindt u onder de knop “Deelnemers” op de SIDN-site.
 8. Vergunningen en diploma's. Ga na welke vergunningen er vereist zijn om goed te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld certificaat Sociale Hygiëne voor sportkantines. Of milieu- en bouwvergunningen. Bij de Kamer van Koophandel kan men u daarover informeren.


Actueel